KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Nelinearita, chaos a prediktabilita

Nelinearita, chaos a prediktabilita

Nelineární a chaotické soustavy představují specifickou kategorii fyzikálních systémů na pomezí mezi strukturami klasické Newtonovské fyziky a náhodnými procesy. Atmosféra,...
Mezní vrstva, turbulence a šíření znečištění

Mezní vrstva, turbulence a šíření znečištění

Mezní vrstvou atmosféry se označuje její nejnižší vrstva. Jedná se o oblast atmosféry, kde je proudění výrazně ovlivněno vlastnostmi zemského...
Střední atmosféra, stratosféra a ozon

Střední atmosféra, stratosféra a ozon

Atmosféru lze rozdělit do několika základních vrstev podle toho, zda teplota s narůstající výškou přirozeně klesá anebo roste. Meteorologie se...
Klima, klimatický systém, klimatické modely

Klima, klimatický systém, klimatické modely

Pokud by se dnes měla vybrat ta nejdiskutovanější oblast meteorologické problematiky, velmi pravděpodobně by vyhrála debata okolo globálních klimatických změn,...
Modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší

Modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší

Pracovník odpovědný za sekci:  Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   Složení atmosféry a chemické procesy v ní probíhající jsou důležité především...
Meteorologie a předpověď vývoje počasí

Meteorologie a předpověď vývoje počasí

Meteorologie se zabývá zemskou atmosférou, jejím složením, vlastnostmi, ději a jevy v ní probíhajícími, v užším slova smyslu se ztotožňuje s...
Vítejte na stránkách Katedry fyziky atmosféry

Jako jediné univerzitní pracoviště v ČR poskytujeme ucelené vzdělání v oblastech meteorologie a klimatologie včetně matematicko-fyzikálního popisu. Katedra je součástí Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Zajišťujeme vzdělávání odborníků ve studijním oboru Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie se zaměřením na všechny stupně studia – od bakalářského, přes magisterské, až po doktorské. Podrobnější informace o vyučovaných předmětech, studijních plánech a požadavcích ke státním zkouškám lze nalézt v sekci Studium. Poslední novinky, informace od pedagogů a vedení katedry naleznete v části Aktuality a Zprávy KFA

Naši studenti a studentky mají širokou perspektivu uplatnění například ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději jako je třeba energetika.

Výzkum a studium na naší katedře se zaměřují na vysoce aktuální otázky s velkým společenským dopadem – mezi hlavní patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, modelování turbulentního proudění v malých měřítkách anebo výzkum gravitačních vln a jejich vlivu na globální cirkulaci. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů.

Obor meteorologie a klimatologie na MFF UK vychází v současnosti především z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž široce využívá poznatků dalších fyzikálních oborů. Vědecké a výukové aktivity naší katedry se zaměřují do několika základních oblastí:

  • studium dynamiky a vývoje klimatického systému, numerické modelování s tím spojených procesů, klimatické modely, problematika klimatických změn a projekce budoucího vývoje
  • proudění v mezní vrstvě atmosféry, modelování atmosférické turbulence a modelování atmosférického transportu, prostorového rozptylu a transformací znečišťujících příměsí v ovzduší
  • dynamická a synoptická meteorologie, aktuální stav atmosféry a její vývoj, předpověď počasí
  • nelineárních dynamické systémy v atmosféře, deterministický chaos a prediktabilita atmosférických procesů
  • procesy střední atmosféry, stratosféra a stratosférický ozon, velkoprostorová cirkulace, vazba s dalšími oblastmi atmosféry, vliv sluneční aktivity
  • modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší
  • družicová pozorování, fyzika oblaků a srážek, atmosférické aerosoly…


Více k tomu, jaká témata zahrnuje studium a výzkum na naší katedře, co vše dnes patří do meteorologie a fyziky atmosféry, naleznete na stránce Čím se zabýváme. Konkrétní přehled výzkumných projektů, do kterých jsou zapojeni členové katedry naleznete v sekci Výzkum a publikace, kde také uvádíme přehled našich aktuálních publikací.