Co čekat od studentských projektů?

Pokud vás zajímá, jak vypadá reálný vědecký výzkum, hledáte odbornou brigádu anebo byste se chtěli dozvědět více o oboru Fyzika atmosféry, meteorology and climatology, můžete se zapojit do studentských projektů.

Prakticky to vypadá tak, že se domluvíte s někým z katedry a spolupracujete na nějaké části běžícího výzkumu. K tomu nabízíme dohody o provedení práce (DPP), které se standardně pohybují v rozmezí 10 000,- until 30 000 CZK. Vybraná témata lze řešit také v rámci tzv. Studentských fakultních grantů. Návrhy těchto grantů se podávají na studijní oddělení a v případě úspěšného řešení je s tím spojeno stipendium až 10 000,- CZK per semester(více ve směrnici děkana here). Řešení projektu nabízí i perspektivu zapojení do mezinárodního výzkumu, possible training abroad or to develop investigated topic in graduate work.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je phd.stud_.jpg.

Zadání a konkrétní řešení studentských projektů obecně předpokládá základní znalosti programování a zpracování dat. V případě potřeby naučíme základům práce v prostředí Linux, tvorby skriptů a programů (R, Python…) a rovněž představíme odborné základy řešeného tématu.

Projekty jsou vhodné pro studenty a studentky bakalářské fyziky na MFF UK. If interested, please contact us atkfa@mff.cuni.cz


Témata studentských projektů KFA MFF UK

V rámci studentských projektů nabízíme zapojení do výzkumu v oblasti fyzika atmosféry pro témata jako jsoumodeling atmosphere, změny klimatu a klimatické modely, kvalita ovzduší a chemismus atmosféry, flow simulation, nonlinear processes, atmosférické vlny… Nabízíme také zapojení do aplikovaného výzkumu ve spolupráci s firmami jako například ČEZ a.s. Seznam.cz, Meteopress.cz, InMeteo s.r.o., MEANDAIR a další.

Konkrétní témata, která pro studentské projekty aktuálně nabízíme, naleznete níže. In the case of, that you are interested in a research direction, ale měli byste zájem o jiné téma, než je vypsáno, dejte nám vědět nakfa@mff.cuni.cz.


 • Vliv města na oblačnost a srážkyMěsta jsou známa svým vlivem na teplotu vzduchu (městký tepelný ostrov), vedle toho však svojí přítomností ovlivňují i další meteorologické prvky, včetně oblačnosti a srážek, což již ukazuje několik studií. Cílem práce je prověřit možné ovlivnění srážek pomocí staničních dat pro oblast Prahy a jejího okolí.
 • Vliv městské zástavby na meteorologické podmínky a vliv měst na regionální znečištění studium vazeb troposférické chemie a městských meteorologických jevů je velmi aktuální oblast výzkumu, Řešení témat zahrnuje vyhodnocení výstupů z regionálně klimatických modelů a modelů chemicko-transportních, které se na katedře běžně používají pro výzkum fyzikálně-chemických procesů v atmosféře.
 • Role landuse dat v modelování regionálního klimatu a atmosférické chemiepříprava preprocesoru v Pythonu Landuse data, tedy data o využití povrchu jsou klíčová pro modelování fyziky a chemie atmosféry, protože povrch představuje dolní okrajovou podmínku pro různé procesy. Úkolem studenta v rámci projektu bude seznámit se nejnovejšími landuse daty pro Evropu a jejich preprocessing do modelové sítě pro různé modely v jazyce Python.
 • Regionální klimatické modelyhodnocení klimatických simulací ve vysokém rozlišení s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, studium simulací v rozlišení 3 km na oblasti ČR a vyhodnocení úspěšnosti ve srovnání s pozorováním.
 • Vliv zemského povrchu na klimaanalýza vlivu způsobu využití povrchu na klima v regionálních modelech, práce s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, vytvoření dlouhodobé simulace s realistickým nastavením způsobu využití povrchu (les, tráva) a jeho změn v Evropě pro historické období, vyhodnocení vlivu na kvalitu simulace.
 • Počasí a jeho vývoj v měnícím se klimatu – 1) Jak se mění výskyt horkých a chladných vln v Česku? 2) Pohled shora na mlhyaneb studium změn výskytu mlh a nízké oblačnosti v Česku pomocí družicových dat 3) Fouká víc nebo míň? (studium trendů vývoje převažujících směrů proudění v ČR) 4) Studené fronty na území střední Evropy – jak se liší učebnicové schéma od reality pozorované pomocí nejmodernějších metod?
 • Validace reanalyzovaných datve fyzice atmosféry a klimatu hrají důležitou roli tzv. reanalýzykomplexní reprezentace historického vývoje klimatického systému, získané kombinací přímých pozorování a numerických modelů dynamiky atmosféry, předmětem navrhované práce je statistická validace nejnovějších souborů globálních reanalýz jako je ERA5 a 20CRv3 zejména s ohledem na vyhodnocení jejich schopnosti realisticky postihnout střednědobé a dlouhodobé trendy teploty a srážek v oblasti Evropy.
 • Simulace turbulentního proudění provést a analyzovat simulace stabilně zvrstveného proudění okolo izolovaného ostrova se vznikem Kármánovy cesty vírů a vnitřních gravitačních vln. Student se seznámí s numerickou simulací metodou simulace velkých vírů (LES), včetně základní konfigurace modelu ELMM, a zpracování výsledků v programu Paraview. Hlavním cílem je studie proveditelnosti simulace oblačnosti, která často zmíněné vlastnosti proudění zviditelňuje na satelitních snímcích, jako například here.
 • Vnitřní gravitační vlny v klimatických modelechanalýza velikosti a prostorového rozložení tření z parametrizací vnitřních gravitačních vln z dat modelů účastnících se nejnovější iniciativy pro porovnání klimatických modelů (CMIP6). Parametrizace procesů interakce zemského povrchu a atmosféry (včetně vnitřních gravitačních vln) jsou považovány za hlavní zdroj nejistoty modelované cirkulace atmosféry. V rámci této práce bude provedeno porovnání tření z parametrizací vnitřních gravitačních vln mezi modely, a to s ohledem na použité parametrizační schéma a na rozlišení modelu. Dané téma je velice aktuální a nabízí možnost rozvinutí do bakalářské, magisterské i doktorské práce v budoucích letech studia.
 • Trendy ve sratosféřeanalýza dlouhodobého vývoje stratosféry, studium modelových simulací různých dynamických a chemických charakteristik se zaměřením na působení vlnových anebo radiačních procesů, změny velkoprostorové cirkulace anebo vliv klimatických oscilací. Téma nabízí možnost zapojení do běžícího výzkumného projektu.
 • Vliv řídícího globálního modelu na simulaci RCMregionální klimatické modely (RCM) představují užitečný nástroj pro studium procesů ovlivňujících podnebí v určité oblasti a pro tvorbu scénářů vývoje budoucího klimatu. Před jejich použitím ke konkrétnímu účelu je však třeba posoudit schopnost modelů vystihnout pozorované charakteristiky klimatu a odhadnout nejistoty spojené s modelovými výstupy. Přenos informace mezi řídícím globálním modelem a vnořeným regionálním modelem a míra vlivu řídící simulace na regionální je jednou z aktuálních oblastí výzkumu

Témata specificky zaměřená na modelování atmosféry

Computational fluid dynamics (CFD)

 • Konvergence řešení proudění kolem pevného objektu s metodou vnořené hranice. Studium vlivu rozlišení sítě a orientace stěn pevné překážky vůči ortogonální síti. Vliv volby interpolačního schématu.
 • Konvergence numerických schémat v modelu ELMM. Test konvergence numerckých schémat v modelu ELMMv závislosti na rozlišení sítě a časového kroku pomocí exaktních řešení (manufactured solutions).
 • Subgrid modelování LES (large eddy simulation). Porovnání predikce reziduálního tenzoru napětí a disipace turbulentní kinetiké energie na filtrovaných polích turbulentního proudění z přímé numerické simulace.
  LES simulace bóry. Simulace stabilně stratifikovaného proudění přetékající přes horský hřeben s nekonstantní výškou.

Chemical-climate modeling

 • Vliv volby numerického „solver“-u chemického mechanismu na koncentrace ozonu v chemicko-transportním modelu. Numericky jsou chemické reakce definované chemickým mechanismem integrovány pomocí ODE „solver“-u. Úkolem bude na krátké ozonové epizodě (období se zvýšenou koncentrací přízemního ozonu) otestovat dva klasické „solver“-y v rámci chemicko-transportního modelu CAMx (LSODE a EBI) implementovaného pro oblast střední Evropy a ověřit jejich přesnost porovnáním modelových výstupů se staničními měřeními ozonu

Regional climate modeling

 • Hodnocení klimatických simulací ve vysokém rozlišení s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, modifikace parametrizací a běh regionálního modelu v rámci iniciativy EURO-CORDEX

Weather Research and Forecasting Model (WRF) + air chemistry-transport model

 • Zprovoznění spojeného numerického předpovědního modelu WRF s chemickým transportním modelem CMAQ, tak aby vznikl použitelný model popisující atmosférickou fyziku i chemii, včetně vzájemných interakcí. Součastí by byly také nutné úpravy emisního modelu FUME, používaného již na katedře pro tvorbu modelových vstupů popisujících antropogenní emise.

Upper atmosphere and gravity waves

 • Práce s nově instalovaným modelem ICAR, který umožňuje simulovat proudění a tvorbu gravitačních vln od orografie na základě lineárně vlnové teorie
 • Využití modelu WRF v konfiguraci s horní hranicí až kolem 80-ti km, simulace tvrotby GW ve vybraných regionech (Alpy)


Aplikovaný výzkum a spolupráce s firmami

Ve spolupráci s Meteopress.cz nabízíme zapojení do řešení řady témat zahrnující využití meteorologických radarů, predikce vývoje počasí s využitím umělé inteligence, vyhodnocení a statistika modelových předpovědí, nebezpečné projevy počasí apod. Na konkrétním zadání se lze domluvit dle zaměření zájemců.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je iStock-533259451-1024x683.jpg.

Studying physics and are interested in aviation, atmosféru anebo meteorologii? Chtěli byste se podílet na vývoji nových aplikací pro letecký provoz? Chtěli byste spolupracovat se zahraničním startupem? Naše katedra spolupracuje s česko-holandskou společností Meandair focusing on the development of meteorological applications for flight planning. V rámci této spolupráce nabízíme různá témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací jako npříklad 1) Development and extrapolation methods for benchmarking needs
aviation, 2) 3D warning system for ice, clear-air turbulenci (CAT), convection induced turbulence (CIT) or hail, 3) analytické určení nízké oblačnosti a spodní základny oblačnosti anebo 4) pravděpodobnostní popis vývoje bouřek na základě volně dostupných modelových dat.

Ve spolupráci společností InMeteo a její aplikací Ventusky.com nabízíme zapojení do meteorologického výzkumu témat jako například a) jak levně měřit bleskytechnologický návrh na sestavení levného detektoru použitelného pro běžnou veřejnost anebo b) pravděpodobnost výskytu krup určená na základě výstupů numerických předpovědních modelů.

Na meteorologických tématech, do kterých je možné se zapojit, spolupracujeme také se společností ČEZ a.s, Seznam.cz a Windy.com.


Spolupráce s AV ČR a ČHMÚ

V rámci výzkumu turbulentního proudění a ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR nabízíme zapojení do studentských projektů na téma 1) algoritmy pro detekci organizovaných struktur v turbulentním proudění (zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí, ve kterých bude řešitel hledat organizované struktury), 2) testování platnosti Taylorovy hypotézy o zmrazené turbulenci(cílem práce je zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí s dobrým časovým a prostorovým rozlišením, ve kterých bude řešitel zkoumat vztah časových a prostorových korelací v turbulentním proudění) a 3) integrální délka turbulence – srovnání různých definic a jejich interpretace(integrální délka turbulence je důležitý parametr definující vlastnosti turbulentního proudění, řešitel projektu najde v literatuře popsané definice a na laboratorních experimentálních datech je otestuje a bude diskutovat jejich výhody a nevýhody).

Studentské projekty lze pod naším vedením zpracovávat také ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Studovaná témata zahrnují problematiku numerických simulací a prognózy počasí, meteorologických radarů a satelitního pozorování anebo kvality ovzduší.


Zpracování pozorování v Troji

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mapaw-1024x476.jpg.

V minulém roce jsme v areálu MFF UK Troja postupně instalovali professional monitoring including meteorological elements continuous measurement of the concentration of aerosols resolution size fractions from 380 nm and the 17 μm. Měříme na střeše katedrálního objektu, objektu poslucháren a na pozemku vedle těžkých laboratoří. Pro studenty a studentky obecné fyziky nabízíme možnost zapojení do realizace měření a zpracování výsledků. Addressed topics will include issues of air quality and concentration of solids, as well as measurements of meteorological parameters, the impact of development, leeward effects, nárazů větrů atd. Konkrétní téma bude upřesněno individuálně. If interested, please contact us atkfa@mff.cuni.cz.

Kromě meteorologických prvků a parametrů kvality ovzduší máme na střeše instalovaný detektor blesků, který je zapojený německé sítě sledování blesků Linet a nabízíme možnost se zapojit do zpracování měřených dat.


Výzkum na KFA MFF UK

Atmospheric Research at MFF UK consists of a wide range of topics. We are going directly at the Earth's surface, turbulence, flow in cities or spread of pollution. We use numerical modeling or experiments in wind tunnels Institute of Thermomechanics. Physical modeling blends a variety of other topics. The numerical procedures are based climate models, made it possible to study the interactions of the climate system and its possible development. Similar is the case with forecast, which includes other aspects such as the implementation of information from radars or satellites. Satellite observations are projected in such areas as research on the chemistry of the atmosphere, which is currently open collaboration with French research centers.  In addition to the lowest layer of the atmosphere we also higher levels of. There is the influence of the surface is less pronounced, it is more in these areas must reckon with the effects of gravity and planetary waves. In this area, we actively cooperate with colleagues at universities in Austria and Germany. The studio atmosphere is also focusing on purely theoretical topics such as the issue-deterministically chaotic nature of the atmosphere evolution. With the use of research knowledge of Earth's atmosphere is also starting to focus on issues of modeling the atmospheres of other planets. We are also very specific themes such as atmospheric electricity (MFF UK on the roof is located in Troy lightning detector), or the study of atmospheric aerosols (in collaboration with the Institute of Chemical Process ASCR).

The research study also cooperate with many other research institutions jako je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Český hydrometeorologický ústav.