V rámci našich výzkumných projektů, hledáme studenty a studentky obecné fyziky se zájmem o brigádu a výzkum v oblasti fyzika atmosféry pro témata jako jsou modelování atmosféry, změny klimatu a klimatické modely, kvalita ovzduší a chemismus atmosféry, simulace proudění, nelineární procesy, atmosférické vlny… Nabízíme také zapojení do aplikovaného výzkumu ve spolupráci s firmami jako například ČEZ a.s. Seznam.cz, Meteopress.cz, InMeteo s.r.o., MEANDAIR a další. Zapojit se lze také do analýz měření prováděných přímo na katedře. Odměna za zpracování studentského projektu je až 10 000,- Kč za semestr s možností DPP v rozmezí 10 000,- až 30 000 Kč. Témata jsou často vhodná i pro výzkumné týmy se zapojením více studentů. Zadání a konkrétní řešení studentských projektů předpokládají základní schopnosti programování a zpracování dat, v případě potřeby zapojené studenty naučíme základům práce v prostředí Linux, tvorby skriptů a programů (R, Python…).

V případě zájmu nás kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz. Projekty jsou vhodné pro studenty a studentky nižších ročníků obecné fyziky na MFF UK. Řešení projektu krom jiného nabízí perspektivu zapojení do mezinárodního výzkumu, možných stáží v zahraničí anebo rozvinutí zkoumaného tématu v absolventské práci.

Přehled konkrétních dříve vypsaných projektů a témat bakalářských prací naleznete na https://goo.gl/lUxJAohttps://goo.gl/ZafvfG. V případě, že vás zajímá nějaký výzkumný směr, ale měli byste zájem o jiné téma než je vypsáno, lze se vždy domluvit na vypsání nového tématu. V případě zájmu nás můžete kontaktovat na kfa@mff.cuni.cz. Některá aktuálně nabízená témata uvádíme také níže.

Image result for kfa mff ukPřímo na katedře se lze aktuálně zapojit do řešení následujících témat: 1) studium změn výskytu mlh a nízké oblačnosti v Česku, 2) trendy vývoje převažujících směrů proudění v Česku, 3) modelování mělké konvektivní oblačnosti, 4) analýza modelových predikcí vývoje atmosféry a koncentrace aerosolů s reálným měřením MFF v Troji, 5) rozpínání spodní vrstvy atmosféry v chemicko-klimatických modelech – vzestup tropopauzy, studie rozdílů různých definicí hraniční vrstvy troposféry, 6) trendy ve výskytu počtů dnů s vybranými teplotními charakteristikami v Česku, 7) studium přechodů studených front v Česku – koncepční model vs. realita, 8) trendy pozorovaných a modelových (reanalyzovaných) dat.

V rámci výzkumu turbulentního proudění a ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR nabízíme zapojení do studentských projektů na téma 1) algoritmy pro detekci organizovaných struktur v turbulentním proudění (zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí, ve kterých bude řešitel hledat organizované struktury), 2) testování platnosti Taylorovy hypotézy o zmrazené turbulenci (cílem práce je zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí s dobrým časovým a prostorovým rozlišením, ve kterých bude řešitel zkoumat vztah časových a prostorových korelací v turbulentním proudění) a 3) integrální délka turbulence – srovnání různých definic a jejich interpretace (integrální délka turbulence je důležitý parametr definující vlastnosti turbulentního proudění, řešitel projektu najde v literatuře popsané definice a na laboratorních experimentálních datech je otestuje a bude diskutovat jejich výhody a nevýhody).

Ve spolupráci s Meteopress.cz nabízíme zapojení do řešení témat: 1) meteorologické radary (porovnání predikce radaru neuronovou sítí a stávající metodou, predikce radaru hlubokou neuronovou sítí, vývoj cvičného radarového cíle pro testování meteorologického radaru, meteorologický potenciál prototypu kompaktního meteorologického radaru…), 2) vyhodnocení, statistika (vyhodnocení úspěšnosti meteorologických výstrah a varování před nebezpečnými projevy počasí, bodové vyhodnocení předpovědí numerického modelu WRF, …) anebo 3) znečištění ovzduší (validace dat ze stanic měření znečištění ovzduší, korelace veličin z meteorologických stanic a ze stanic měření znečištění ovzduší, interpolace a extrapolace dat ze stanic měření znečištění, …)

Studujete fyziku a zajímáte se o letectví, atmosféru anebo meteorologii? Chtěli byste se podílet na vývoji nových aplikací pro letecký provoz? Chtěli byste spolupracovat se zahraničním startupem?

Naše katedra nedávno zahájila spolupráci s česko-holandskou společností MEANDAIR zaměřující na vývoj meteorologických aplikací pro plánování letů. V rámci této spolupráce nabízíme různá témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací.

Aktuálně hledáme studenty a studentky se zájmem o témata: 1) vývoj a benchmarking extrapolačních metod pro potřeby
letectví, 2) 3D výstražný systém pro námrazu, clear-air turbulenci (CAT), konvektivně indukovanou turbulenci (CIT) nebo kroupy, 3) analytické určení nízké oblačnosti a spodní základny oblačnosti, 4)pravděpodobnostní popis vývoje bouřek na základě volně dostupných modelových dat.

Postupně instalujeme na třech místech v areálu MFF UK Troja profesionální monitoring meteorologických prvků včetně kontinuálního měření koncentrací aerosolů s rozlišením velikostních frakcí od 380 nm až do 17 μm. Měřit budeme na střeše katedrálního objektu, objektu poslucháren a na pozemku vedle těžkých laboratoří. Pro studenty a studentky obecné fyziky nabízíme možnost zapojení do realizace měření a zpracování výsledků. Řešená tématika bude zahrnovat problematiku kvality ovzduší a koncentrací pevných částic a dále měření meteorologických prvků, vlivu zástavby, závětrných efektů, nárazů větrů atd.  Konkrétní téma bude upřesněno individuálně.  V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz.

projekty 2017  projekty 2017

Výzkum atmosféry na MFF UK tvoří široké spektrum témat. Zabýváme se ději přímo u zemského povrchu, turbulencí, prouděním ve městech anebo šířením znečištění. K tomu využíváme numerické metody modelování anebo experimenty v aerodynamických tunelech Ústavu termomechaniky AV ČR. Fyzikální modelování se prolíná celou řadou dalších témat. Na numerických postupech jsou postaveny klimatické modely, díky kterým lze studovat vzájemné interakce klimatického systému i jeho možný vývoj. Podobné je to s předpovědí počasí, která zahrnuje další aspekty jako je implementace informací z radarů anebo družic. Družicová pozorování se pak promítají i do takových oblastí jako je výzkum chemismu atmosféry, kde se aktuálně otvírá spolupráce s francouzskými výzkumnými centry.  Kromě nejnižší vrstvy atmosféry se zabýváme také vyššími hladinami. Tam se vliv povrchu projevuje méně, o to více je v těchto oblastech nutné počítat s působením gravitačních a planetárních vln. V této oblasti aktivně spolupracujeme s kolegy na univerzitách v Rakousku a Německu. Ve studiu atmosféry se soustředíme také na ryze teoretická témata jako je problematika deterministicky-chaotického charakteru vývoje atmosféry. S využitím znalostí výzkumu zemské atmosféry se začínáme soustředit rovněž na otázky modelování atmosfér jiných planet. Zabýváme se také velmi specifickými tématy jako je atmosférická elektřina (na střeše MFF UK v Tróji je umístěn detektor blesků) anebo studium atmosférických aerosolů (ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR).

Na výzkumu i studiu spolupracujeme s řadou dalších výzkumných institucí jako je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Český hydrometeorologický ústav.