Co čekat od studentských projektů?

Pokud vás zajímá, jak vypadá reálný vědecký výzkum, hledáte odbornou brigádu anebo byste se chtěli dozvědět více o oboru Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie, můžete se zapojit do studentských projektů.

Prakticky to vypadá tak, že se domluvíte s někým z katedry a spolupracujete na nějaké části běžícího výzkumu. K tomu nabízíme dohody o provedení práce (DPP), které se standardně pohybují v rozmezí 10 000,- až 30 000 Kč. Vybraná témata lze řešit také v rámci tzv. Studentských fakultních grantů. Návrhy těchto grantů se podávají na studijní oddělení a v případě úspěšného řešení je s tím spojeno stipendium až 10 000,- Kč za semestr (více ve směrnici děkana zde). Řešení projektu nabízí i perspektivu zapojení do mezinárodního výzkumu, možných stáží v zahraničí anebo rozvinutí zkoumaného tématu v absolventské práci.

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je phd.stud_.jpg.

Zadání a konkrétní řešení studentských projektů obecně předpokládá základní znalosti programování a zpracování dat. V případě potřeby naučíme základům práce v prostředí Linux, tvorby skriptů a programů (R, Python…) a rovněž představíme odborné základy řešeného tématu.

Projekty jsou vhodné pro studenty a studentky bakalářské fyziky na MFF UK. V případě zájmu nás kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz


Témata studentských projektů KFA MFF UK

V rámci studentských projektů nabízíme zapojení do výzkumu v oblasti fyzika atmosféry pro témata jako jsou modelování atmosféry, změny klimatu a klimatické modely, kvalita ovzduší a chemismus atmosféry, simulace proudění, nelineární procesy, atmosférické vlny… Nabízíme také zapojení do aplikovaného výzkumu ve spolupráci s firmami jako například ČEZ a.s. Seznam.cz, Meteopress.cz, InMeteo s.r.o., MEANDAIR a další.

Konkrétní témata, která pro studentské projekty aktuálně nabízíme, naleznete níže. V případě, že vás zajímá nějaký výzkumný směr, ale měli byste zájem o jiné téma, než je vypsáno, dejte nám vědět na kfa@mff.cuni.cz.


  • Vliv města na oblačnost a srážky – Města jsou známa svým vlivem na teplotu vzduchu (městký tepelný ostrov), vedle toho však svojí přítomností ovlivňují i další meteorologické prvky, včetně oblačnosti a srážek, což již ukazuje několik studií. Cílem práce je prověřit možné ovlivnění srážek pomocí staničních dat pro oblast Prahy a jejího okolí.
  • Vliv městské zástavby na meteorologické podmínky a vliv měst na regionální znečištění – studium vazeb troposférické chemie a městských meteorologických jevů je velmi aktuální oblast výzkumu, Řešení témat zahrnuje vyhodnocení výstupů z regionálně klimatických modelů a modelů chemicko-transportních, které se na katedře běžně používají pro výzkum fyzikálně-chemických procesů v atmosféře.
  • Role landuse dat v modelování regionálního klimatu a atmosférické chemie — příprava preprocesoru v Pythonu – Landuse data, tedy data o využití povrchu jsou klíčová pro modelování fyziky a chemie atmosféry, protože povrch představuje dolní okrajovou podmínku pro různé procesy. Úkolem studenta v rámci projektu bude seznámit se nejnovejšími landuse daty pro Evropu a jejich preprocessing do modelové sítě pro různé modely v jazyce Python.
  • Regionální klimatické modely – hodnocení klimatických simulací ve vysokém rozlišení s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, studium simulací v rozlišení 3 km na oblasti ČR a vyhodnocení úspěšnosti ve srovnání s pozorováním.
  • Vliv zemského povrchu na klima – analýza vlivu způsobu využití povrchu na klima v regionálních modelech, práce s regionálním klimatickým modelem RegCM a jeho implementací na KFA, vytvoření dlouhodobé simulace s realistickým nastavením způsobu využití povrchu (les, tráva) a jeho změn v Evropě pro historické období, vyhodnocení vlivu na kvalitu simulace.
  • Počasí a jeho vývoj – 1) studium změn výskytu mlh a nízké oblačnosti v ČR, 2) trendy vývoje převažujících směrů proudění v ČR, 3) trendy ve výskytu počtů dnů s vybranými teplotními charakteristikami v ČR, 4) studium přechodů studených front v ČR – koncepční model vs. realita
  • Validace reanalyzovaných dat – ve fyzice atmosféry a klimatu hrají důležitou roli tzv. reanalýzy – komplexní reprezentace historického vývoje klimatického systému, získané kombinací přímých pozorování a numerických modelů dynamiky atmosféry, předmětem navrhované práce je statistická validace nejnovějších souborů globálních reanalýz jako je ERA5 a 20CRv3 zejména s ohledem na vyhodnocení jejich schopnosti realisticky postihnout střednědobé a dlouhodobé trendy teploty a srážek v oblasti Evropy.
  • Simulace turbulentního proudění – provést a analyzovat simulace stabilně zvrstveného proudění okolo izolovaného ostrova se vznikem Kármánovy cesty vírů a vnitřních gravitačních vln. Student se seznámí s numerickou simulací metodou simulace velkých vírů (LES), včetně základní konfigurace modelu ELMM, a zpracování výsledků v programu Paraview. Hlavním cílem je studie proveditelnosti simulace oblačnosti, která často zmíněné vlastnosti proudění zviditelňuje na satelitních snímcích, jako například zde.
  • Vnitřní gravitační vlny v klimatických modelech – analýza velikosti a prostorového rozložení tření z parametrizací vnitřních gravitačních vln z dat modelů účastnících se nejnovější iniciativy pro porovnání klimatických modelů (CMIP6). Parametrizace procesů interakce zemského povrchu a atmosféry (včetně vnitřních gravitačních vln) jsou považovány za hlavní zdroj nejistoty modelované cirkulace atmosféry. V rámci této práce bude provedeno porovnání tření z parametrizací vnitřních gravitačních vln mezi modely, a to s ohledem na použité parametrizační schéma a na rozlišení modelu. Dané téma je velice aktuální a nabízí možnost rozvinutí do bakalářské, magisterské i doktorské práce v budoucích letech studia.
  • Trendy ve sratosféře – analýza dlouhodobého vývoje stratosféry, studium modelových simulací různých dynamických a chemických charakteristik se zaměřením na působení vlnových anebo radiačních procesů, změny velkoprostorové cirkulace anebo vliv klimatických oscilací. Téma nabízí možnost zapojení do běžícího výzkumného projektu.


Aplikovaný výzkum a spolupráce s firmami

Ve spolupráci s Meteopress.cz nabízíme zapojení do řešení řady témat zahrnující využití meteorologických radarů, predikce vývoje počasí s využitím umělé inteligence, vyhodnocení a statistika modelových předpovědí, nebezpečné projevy počasí apod. Na konkrétním zadání se lze domluvit dle zaměření zájemců. 

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je iStock-533259451-1024x683.jpg.

Studujete fyziku a zajímáte se o letectví, atmosféru anebo meteorologii? Chtěli byste se podílet na vývoji nových aplikací pro letecký provoz? Chtěli byste spolupracovat se zahraničním startupem? Naše katedra spolupracuje s česko-holandskou společností Meandair zaměřující na vývoj meteorologických aplikací pro plánování letů. V rámci této spolupráce nabízíme různá témata studentských projektů, bakalářských a diplomových prací jako npříklad 1) vývoj a benchmarking extrapolačních metod pro potřeby
letectví, 2) 3D výstražný systém pro námrazu, clear-air turbulenci (CAT), konvektivně indukovanou turbulenci (CIT) nebo kroupy, 3) analytické určení nízké oblačnosti a spodní základny oblačnosti anebo 4) pravděpodobnostní popis vývoje bouřek na základě volně dostupných modelových dat.

Ve spolupráci společností InMeteo a její aplikací Ventusky.com nabízíme zapojení do meteorologického výzkumu témat jako například a) jak levně měřit blesky – technologický návrh na sestavení levného detektoru použitelného pro běžnou veřejnost anebo b) pravděpodobnost výskytu krup určená na základě výstupů numerických předpovědních modelů.

Na meteorologických tématech, do kterých je možné se zapojit, spolupracujeme také se společností ČEZ a.s, Seznam.cz a Windy.com.


Spolupráce s AV ČR a ČHMÚ

V rámci výzkumu turbulentního proudění a ve spolupráci s Ústavem termomechaniky AV ČR nabízíme zapojení do studentských projektů na téma 1) algoritmy pro detekci organizovaných struktur v turbulentním proudění (zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí, ve kterých bude řešitel hledat organizované struktury), 2) testování platnosti Taylorovy hypotézy o zmrazené turbulenci (cílem práce je zpracování experimentálních laboratorních dat naměřených metodou Particle Image Velocimetry (PIV). Tato metoda poskytuje 2D mapy rychlostních polí s dobrým časovým a prostorovým rozlišením, ve kterých bude řešitel zkoumat vztah časových a prostorových korelací v turbulentním proudění) a 3) integrální délka turbulence – srovnání různých definic a jejich interpretace (integrální délka turbulence je důležitý parametr definující vlastnosti turbulentního proudění, řešitel projektu najde v literatuře popsané definice a na laboratorních experimentálních datech je otestuje a bude diskutovat jejich výhody a nevýhody).

Studentské projekty lze pod naším vedením zpracovávat také ve spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem. Studovaná témata zahrnují problematiku numerických simulací a prognózy počasí, meteorologických radarů a satelitního pozorování anebo kvality ovzduší.


Zpracování pozorování v Troji

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je mapaw-1024x476.jpg.

V minulém roce jsme v areálu MFF UK Troja postupně instalovali profesionální monitoring meteorologických prvků včetně kontinuálního měření koncentrací aerosolů s rozlišením velikostních frakcí od 380 nm až do 17 μm. Měříme na střeše katedrálního objektu, objektu poslucháren a na pozemku vedle těžkých laboratoří. Pro studenty a studentky obecné fyziky nabízíme možnost zapojení do realizace měření a zpracování výsledků. Řešená tématika bude zahrnovat problematiku kvality ovzduší a koncentrací pevných částic a dále měření meteorologických prvků, vlivu zástavby, závětrných efektů, nárazů větrů atd.  Konkrétní téma bude upřesněno individuálně.  V případě zájmu nás prosím kontaktujte na kfa@mff.cuni.cz.

Kromě meteorologických prvků a parametrů kvality ovzduší máme na střeše instalovaný detektor blesků, který je zapojený německé sítě sledování blesků Linet a nabízíme možnost se zapojit do zpracování měřených dat.


Výzkum na KFA MFF UK

Výzkum atmosféry na MFF UK tvoří široké spektrum témat. Zabýváme se ději přímo u zemského povrchu, turbulencí, prouděním ve městech anebo šířením znečištění. K tomu využíváme numerické metody modelování anebo experimenty v aerodynamických tunelech Ústavu termomechaniky AV ČR. Fyzikální modelování se prolíná celou řadou dalších témat. Na numerických postupech jsou postaveny klimatické modely, díky kterým lze studovat vzájemné interakce klimatického systému i jeho možný vývoj. Podobné je to s předpovědí počasí, která zahrnuje další aspekty jako je implementace informací z radarů anebo družic. Družicová pozorování se pak promítají i do takových oblastí jako je výzkum chemismu atmosféry, kde se aktuálně otvírá spolupráce s francouzskými výzkumnými centry.  Kromě nejnižší vrstvy atmosféry se zabýváme také vyššími hladinami. Tam se vliv povrchu projevuje méně, o to více je v těchto oblastech nutné počítat s působením gravitačních a planetárních vln. V této oblasti aktivně spolupracujeme s kolegy na univerzitách v Rakousku a Německu. Ve studiu atmosféry se soustředíme také na ryze teoretická témata jako je problematika deterministicky-chaotického charakteru vývoje atmosféry. S využitím znalostí výzkumu zemské atmosféry se začínáme soustředit rovněž na otázky modelování atmosfér jiných planet. Zabýváme se také velmi specifickými tématy jako je atmosférická elektřina (na střeše MFF UK v Tróji je umístěn detektor blesků) anebo studium atmosférických aerosolů (ve spolupráci s Ústavem chemických procesů AV ČR).

Na výzkumu i studiu spolupracujeme s řadou dalších výzkumných institucí jako je Ústav fyziky atmosféry AV ČR, Ústav termomechaniky AV ČR, Ústav informatiky AV ČR, Ústav chemických procesů AV ČR, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, České vysoké učení technické v Praze a Český hydrometeorologický ústav.