KATEDRA FYZIKY ATMOSFÉRY

Matematicko-fyzikální fakulta, Univerzita Karlova v Praze

Čím se zabýváme
Simulátor tornáda

Simulátor tornáda

Simulátor tornáda, který jsme si na Katedře fyziky atmosféry sestavili k demonstračním účelům. Na animacích níže jsou záběry z přípravy simulace a předvedení simulátoru na Dnu otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015. Autorem simulátoru je Mgr. Peter Huszár Ph.D. Příprava a ladění provozu simulátoru tornáda: Den otevřených dveří MFF UK 26. 11. 2015:
Nelinearita, chaos a prediktabilita

Nelinearita, chaos a prediktabilita

Nelineární a chaotické soustavy představují specifickou kategorii fyzikálních systémů na pomezí mezi strukturami klasické Newtonovské fyziky a náhodnými procesy. Atmosféra, klimatický systém i jejich dílčí komponenty přitom vykazují mnoho rysů deterministicky chaotického chování: Limitovanou deterministickou předpověditelnost (v případě počasí omezenou na několik dnů), citlivost na počáteční podmínky a rychlou (v průměru exponenciální) divergenci podobných stavů....
Mezní vrstva, turbulence a šíření znečištění

Mezní vrstva, turbulence a šíření znečištění

Mezní vrstvou atmosféry se označuje její nejnižší vrstva. Jedná se o oblast atmosféry, kde je proudění výrazně ovlivněno vlastnostmi zemského povrchu. Díky kontaktu s povrchem dochází v této vrstvě k turbulenci a intenzivnímu promíchávání. Toky energií (např. tepla) i látek (např. vody, CO2 a dalších) do atmosféry přímo závisí na proudění a turbulenci v mezní...
Střední atmosféra, stratosféra a ozon

Střední atmosféra, stratosféra a ozon

Atmosféru lze rozdělit do několika základních vrstev podle toho, zda teplota s narůstající výškou přirozeně klesá anebo roste. Meteorologie se z převážné části věnuje zejména procesům v nejnižší vrstvě atmosféry, tzv. troposféře, kde teplota s výškou klesá. Ve výškách 10-16 km (v závislosti na zeměpisné šířce) se pokles teploty ale zastavuje až nakonec teplota začne...
Klima, klimatický systém, klimatické modely

Klima, klimatický systém, klimatické modely

Pokud by se dnes měla vybrat ta nejdiskutovanější oblast meteorologické problematiky, velmi pravděpodobně by vyhrála debata okolo globálních klimatických změn, globálního oteplování a jejich možných důsledků… Klima (podnebí) je dlouhodobý charakteristický režim počasí podmíněný energetickou bilancí, cirkulací atmosféry, charakterem aktivního povrchu a lidskou činností. Lze ho charakterizovat pomocí průměrných hodnot meteorologických prvků doplněných o extrémy...
Modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší

Modelování atmosférické chemie a čistoty ovzduší

Pracovník odpovědný za sekci:  Mgr. Peter Huszár, Ph.D.   Složení atmosféry a chemické procesy v ní probíhající jsou důležité především kvůli interakci mezi atmosférou a živými organismy. Chemické složení atmosféry je důsledkem složitých procesů, z kterých jsou nejdůležitější: emise z povrchu, chemické reakce, transport a suchá a mokrá depozice. Emise z povrchu: pod tímto rozumíme...
Meteorologie a předpověď vývoje počasí

Meteorologie a předpověď vývoje počasí

Meteorologie se zabývá zemskou atmosférou, jejím složením, vlastnostmi, ději a jevy v ní probíhajícími, v užším slova smyslu se ztotožňuje s fyzikou atmosféry. A právě jako fyzikou atmosféry se jí na katedře zabýváme. Meteorologie obsahuje mnoho disciplín, k těm základním patří dynamická meteorologie, synoptická meteorologie, fyzika oblaků a srážek, atmosférická optika, akustika a elektřina, klimatologie, atmosférická chemie...