Studium atmosféry má na Univerzitě Karlově více jak 200 let dlouhou tradici. Od poloviny 20. století je výuka a výzkum fyziky atmosféry součástí fyzikálních oborů Matematicko-fyzikální fakulty, kde je zajišťuje Katedra fyziky atmosféry.

Výzkum a studium na naší katedře vychází zejména z hydrodynamiky a termodynamiky atmosféry, přičemž se široce využívá poznatků dalších fyzikálních disciplín a matematických metod. Soustřeďujeme se především na aplikace dynamiky, energetiky a cirkulace atmosféry, na problematiku modelování proudění, antropogenních vlivů na atmosféru, meteorologické prognózy s využitím nejmodernějších postupů numerické matematiky, na modelování klimatu, studium klimatických změn anebo metod distančního sondování atmosféry. Existují i významné interdisciplinární přesahy např. do anorganické a organické chemie. V základním přístupu se dnes uplatňuje
i obecný kontext fyziky planetárních atmosfér.

Mezi hlavní oblasti výzkumu, ve kterých dosahuje Katedra fyziky atmosféry významných výsledků, patří problematika klimatu a klimatické změny, modelování atmosférické chemie a kvality ovzduší, výzkum gravitačních vln anebo modelování turbulentního proudění v malých měřítkách. Katedra se v daných oblastech podílela a podílí na řadě zahraničních i domácích vědeckých projektů. V rámci těchto aktivit se naši studenti a studentky účastní řešení výzkumných projektů i zahraničních stáží.

Profil a uplatnění absolventů

Absolventi mají hluboké znalosti základních fyzikálních disciplín a příslušných matematických metod se zahrnutím znalostí soudobých informačních technologií. Jsou připraveni pro řešení úkolů základního i aplikovaného výzkumu a rozsáhlého spektra činností v praxi.

Cílem studia je osvojení široké škály znalostí a kompetencí v oblasti fyziky atmosféry, numerického modelování i statistických analýz. Absolventi mají perspektivu uplatnění ve výzkumných ústavech a na pracovištích vysokých škol, v průmyslových vývojových centrech zaměřených na studium proudění, v business prostředí v souvislosti s expertními znalostmi postupů statistického modelování, v oblasti krizového managementu v souvislosti s extrémními meteorologickými jevy anebo v řadě hospodářských odvětví ovlivňovaných atmosférickými ději.

Studijní plány oboru, doporučený průběh studia a podmínky pro přihlášení ke státní zkoušce nalezete zde.

Přehled vypsaných absolventských prací naleznete níže. Zároveň doporučujeme kontaktovat přímo pracovníky katedry a domluvit se na případném vypsání nového tématu.

Seznam vypsaných bakalářských prací je vystaven zde.

Seznam vypsaných diplomových prací je vystaven zde.

Seznam vypsaných disertačních prací je vystaven zde.

Pokud chcete dostávat důležité informace týkající se studia na KFA a MFF, různá oznámení, nabídky atd., je možné se přihlásit do e-mailové konference studentů KFA – viz zde.